خیبرآنلاین:
وقتی امام خامنه ای مرگ بر امریکا می گوید:
افسران - بلند بگو: مرگ بر آمریکا