مرتبط با : صدنکته , 

زندگی مثل نوشتن دیکته است، هی غلط می نویسی و هی پاک می کنی، غافل از اینکه ناگهان اجل داد می زند(برگه ها بالا...) و تو تازه متوجه می شوی که کلی غلط داشتی.