مرتبط با : دلنوشته , 

اینجا ایرانست
حاکمش نائب امام زمان است
پاکترین رهبر جهان است
قدرت بسیجیانش کابوس اهریمنان است
اینجا کمی اجناس گران است
چونکه تحریم دشمنان است
اما ایرانی صبور و قهرمان است
هدف زندگی نان نیست، حفظ ایمان است
زندگی همچو امتحان است
کسی قبول است که در خط شهیدان است
پیروی از ولایت وصیت آنان است
ایرانی غیور و با وجدان است
نه فقط فلسطین، بلکه حامی تمام مظلومان است