مرتبط با : صدنکته , 

دشمنان واقعی ما همیشه خاموشند...