مرتبط با : صدنکته , 

وقتی متولد می شویم به گوشمان اذان می گویند و وقتی می میریم برایمان نماز می خوانند و ما غافل از اینکه عمر انسان به اندازه ی فاصله اذان است تا نماز.