مرتبط با : صدنکته , 

خدایا به من آرامشی بده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر بدهم، و شجاعتی بده که تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر بدهم و معرفتی بده که فرق این دو را تشخیص دهم.