مرتبط با : صدنکته , 

برای رسیدن به کمال، صد سال کافی نیست، ولی برای بدنامی یک لحظه هم کفایت می کند.