مرتبط با : دلنوشته , 

این عبارت را در جایی دیدم که خیلی برایم لذتبخش و در عین حال زنگ هشدار بود:

گناه یعنی خداحافظی با حسین