مرتبط با : اهلبیت , 

از اینجا تا کرب وبلا برای ما راهی نیست...
به جز حسین فاطمه برای ما اربابی نیست...
حسین جان ما را هوای میکده ات مست می کند...