مرتبط با : صدنکته , 

سنگی که طاقت ضربات تیشه را نداشته باشد تندیس زیبا نخواهد داشت،
 پس از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است.