مرتبط با : اهلبیت , 

بدجور دلم گرفته است، راستش را بخواهید چند روزیست مست شعر برادر شاعرمون سیدحمیدرضا برقعی شده ام که در شعرش اینچنین آورده است:
دفتر قصه ورق می خورد ارام آرام
می رود آنجا که علی دلتنگ است
می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است
چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد
ان یکاد از نفس فاطمه برتن دارد
دلم بدجور هوای حرم کرده است، حرم امیرالمومنین حیدر کرار علی علیه السلام، آن مردی که فقط خدا می شناسدش و بس.


گفت در نجف سینه بی قرار از عشق
لایمکن الفرار من عشق
خدا آرزو به دلمون نذاره!!!