مرتبط با : صدنکته , 

هرگز عیوب دیگران را با دست کثیف خود نشان ندهید.(ضرب المثل ایتالیایی)

کسی که در حضور تو نام دیگران را به زشتی بر زبان می راند، مطمئن باش که تو نیز در نوبت این زشتی قرار داری.(شیخ بهایی)

زندگی سعادتمند یک جهش نیست، بلکه یک دوی ماراتن است، آهسته ولی مطمئن.