مرتبط با : دلنوشته , 

باورم نمیشد روزی با این تصاویر در زندگی ام مواجه شوم...


حسین جان! تو مپندار که بی وفایی کنم و غیر تو دلبر گیرم
بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری، کفنی پاره کنم زندگی از سر گیرم

بعد از دو ماه، به شهرخود سر زدم، اما چه شهری؟ چه هوایی؟ چه نفسی؟....
امسالم بدون دوستان رنگ و بوی غریبانه ای داشت، شهرمن بدون دوستان برایم تلخ و زجرآور و دردآور بود...

به یاد دوستان ما هم در این روزهای عزا باشید...