مرتبط با : دلنوشته , 

از رودی پرسیدند چه کار کرده ای که اینقدر زلال و صافی؟
جواب داد: گذشتم

به راستی بخشی از مشکلات رفاقتی، خانوادگی و مجموعه ای که باعث بهم ریختن و سست شدن می شود، عدم گذشت و خودخواهی و خودپسندی است.
چه زیباست که اهل گذشت باشیم....