مرتبط با : دلنوشته , 

نای دل: یاین الحسن من بی تو هیچم....