مرتبط با : اهلبیت , 

امروز هم متعلق به 91 هست و هم 92
بنده از باب سال 92 اولین پستم را مینویسم:

رسیده عید  و دلها شاد و خرم
همه در فکر دیدارند با هم
همه آماهده اند سفره بچینند
به فکر سفره های هفت سینند
منم دارم در سفره هفت سین را
ولی توام شده با داغ زهرا
بود سین نخستین سیلی کین
به روی مادرم با دست سنگین
ببین بر سفره سین دوم را
که سویی نیست در چشمان زهرا
بگویم سین سوم تا بسوزی؟
که مادر سوخت بین کینه توزی
از این ماتم دل حیدر غمین است
که سین چهارم سقط جنین است
به روی سفره سین پنجم این است
سر سجاده اش زینب حزین است
شده سفره پر از اشک شبانه
ششم سین مانده سوت و کور خانه
چه گویم ای عزیز از سین آخر
بُود آن سینه مجروح مادر