مرتبط با : با خوبان , 

سلام بر قهرمان سرزمین من
سلام بر اسوه ی ظلم ستیزی
سلام بر کوه استواری
سلام بر مجاهد خستگی ناپذیر
سلام بر قهرمان سرزمین من
سلام بر هستی من
سلام بر حماسه آفرین ایران من
سلام بر محبوب دلهای هر ایرانی
سلام بر امام عشق امام سیدعلی خامنه ای